Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Wydzia┼é Psychologii i Kognitywistyki 
Materia┼éy dla studentów

Jeste┼Ť w: Seminarium dyplomowe > Seminarium magisterskie Jacka W. Paluchowskiego

Za┼éo┼╝enia ogólne

"Przechodzimy w edukacji od kszta┼écenia, które daje wiedz─Ö, do takiego, które daje umiej─Ötno┼Ť─ç produkowania wiedzy." (prof. Tomasz Szkudlarek)

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej i prowadzenia bada┼ä naukowych. Oznacza to przygotowanie do: pisania prostych tekstów naukowych, poprawnej technicznie i j─Özykowo krytycznej recepcji literatury naukowej, dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, formu┼éowania hipotez badawczych, umiej─Ötno┼Ť─ç doboru materia┼éu do bada┼ä i metod badania, doboru pi┼Ťmiennictwa naukowego, stosowania statystycznej weryfikacji hipotez oraz redagowania spójnej i logicznej wypowiedzi z wykorzystaniem poprawnej i profesjonalnej terminologii.

Dodatkowym celem seminarium magisterskiego jest  udoskonalenie umiej─Ötno┼Ťci dyskusji naukowych prowadzonych w formie ustnej i pisemnej, z umiej─Ötno┼Ťci─ů prezentowania wyników bada┼ä (referat, poster, publikacja naukowa).

Seminaria magisterskie wliczane s─ů do pensum promotora wed┼éug nast─Öpuj─ůcej zasady: 10 godzin rocznie na studenta lub do 60 godzin rocznie dla grupy 8 do 12 osób (i odpowiednio 5 godzin dla licencjatu). Oznacza to, ┼╝e od pa┼║dziernika do czerwca powinienem przeznaczy─ç na wspóln─ů prac─Ö z magistrantem (plus moje prace domowe w postaci czytania i oceny dostarczonych tekstów) 10 godzin lekcyjnych (czyli 7 godzin zegarowych i 30 minut). To, jak ten czas zostanie przez ka┼╝dego uczestnika seminarium wykorzystany, zale┼╝y wy┼é─ůcznie od niego (od niej te┼╝!).

Kim powinien by─ç uczestnik seminarium?

 Oczekuj─Ö osób, które czytaj─ů ca┼ée ksi─ů┼╝ki naukowe, a nie tylko ich streszczenia; które traktuj─ů Internet jako inspiruj─ůce ┼║ród┼éo w┼éasnych poszukiwa┼ä i/lub weryfikacji powszechno┼Ťci w┼éasnych pomys┼éów; które wierz─ů, ┼╝e dziwienie si─Ö i znajdowanie rozwi─ůza┼ä mo┼╝e by─ç ekscytuj─ůce; które czytaj─ů teksty naukowe w jakim┼Ť j─Özyku kongresowym.

Tematyka seminariów:

Tematyka podejmowana na seminarium licencjackim Kognitywistyka:
komputerowe wspomaganie procesu diagnozowania za pomoc─ů testów psychometrycznych (np. kalkulatory online), wykorzystanie botów (botyki) w nauczaniu diagnozy (agentów specjalizuj─ůcych si─Ö w prowadzeniu dialogu, typu chatterbot, chatbot ).

Tematyka podejmowana na seminarium magisterskim Kognitywistyka:
komputerowe wspomaganie procesu diagnozowania (badania i interpretacji; np. testowanie adaptacyjne, systemy aktuarialne, sieci neuronowe, systemy ekspertalne), komputerowe wspomaganie analizy tre┼Ťci, wykorzystanie botów (botyki) w nauczaniu diagnozy.

Tematyka podejmowana na seminarium magisterskim Psychologia:

Chcia┼ébym w ramach seminarium pracowa─ç z osobami, które interesuj─ů si─Ö problematyk─ů ogólnie rozumianej diagnozy psychologicznej, g┼éównie bazowymi procesami uruchamianymi podczas diagnozy. Szczegó┼éowo interesuj─ů mnie badania podstawowe:  1) w zakresie metody kwestionariuszowej (np. tworzenie nowej skali L, efekt Barnuma, obserwacja faktycznych zachowa┼ä) i 2) w zakresie projekcyjnej (np. haptyczny Rorschach, tworzenie metod analizy narracji tzw. Storytelling Assessments; np. TAT). Interesuje mnie wykorzystanie nowych mediów w diagnozie (gry, tablet, smartfon itp.), wykorzystanie testów w selekcji oraz badanie trafno┼Ťci ekologicznej narz─Ödzi diagnostycznych. Interesuje mnie tak┼╝e diagnozowanie z wykorzystaniem komputerów i Internetu (od ekspozycji do interpretacji). Ponadto znajd─ů we mnie partnera do naukowych dyskusji osoby aktywnie poszukuj─ůce wiedzy na temat kulturowej adaptacji narz─Ödzi psychologicznych. Interesuj─ů mnie  badania nad decyzjami etycznymi podejmowanymi podczas realizacji roli zawodowej psychologa. Ciekawe mo┼╝e by─ç to seminarium tak┼╝e dla osób zainteresowanych zdobywaniem kompetencji w obszarze analizy tre┼Ťci oraz wykorzystywania w diagnozie psychologicznej metod jako┼Ťciowych (szczególnie metod mieszanych).
Ch─Ötnie pomagam w realizacji w┼éasnych pomys┼éów naukowych seminarzystów.

Wi─Öcej na temat moich zainteresowa┼ä mo┼╝na przeczyta─ç na stronie mojego jubileuszu.

Struktura zaj─Ö─ç (ogólnie) i oczekiwania, pozwalaj─ůce na zdyscyplinowanie procesu pisania pracy magisterskiej:

Generalnie – zaliczanie na podstawie oceny bie┼╝─ůcego zaanga┼╝owania w realizacj─Ö projektu pracy magisterskiej.

semestr zimowy IV rok:
 •  zapoznanie si─Ö z seminaryjn─ů stron─ů WWW, sprawdzenie wskazanych tam odno┼Ťników;
 •  okre┼Ťlenie w┼éasnych zainteresowa┼ä badawczych;
 •  okre┼Ťlanie obszaru badawczego i problemu bada┼ä, konceptualizacja;
 • poszukiwanie w bazach (EBSCO itp.) artyku┼éów na wybrany temat;
 •  dyskusja nad struktur─ů formaln─ů pracy, recenzja wybranej pracy magisterskiej pisanej pod moim kierunkiem wg typowych zalece┼ä.
Ko┼äczy si─Ö zaliczeniem na ocen─Ö (wymagania do uzyskania zaliczenia: recenzja wybranej pracy (z tego spisu) wg typowych  zalece┼ä (warto te┼╝ w tym celu przeczyta─ç tekst Pisanie pracy magisterskiej) oraz sformu┼éowanie obszaru problemowego lub tematu pracy lub  wskazanie badania (artyku┼éu), które mog┼éoby by─ç podstaw─ů do powtórzenia/uzupe┼énienia/rozszerzenia w pracy magisterskiej).

semestr letni IV rok:
 • zg┼é─Öbianie obszaru problemowego pracy, referowanie na zaj─Öciach i w przysy┼éanych notatkach podstawowych ksi─ů┼╝ek, artyku┼éów z czasopism i sprawozda┼ä z konferencji po┼Ťwi─Öconych wybranemu obszarowi;
 • rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci korzystania z literatury przedmiotu, umiej─Ötno┼Ťci opracowywania bibliografii i przypisów wg APA;
 • przygotowanie podstawowych rozdzia┼éów cz─Ö┼Ťci teoretycznej;
 • wypracowanie modelu struktury badanych czynników oraz zdefiniowanie wyodr─Öbnionych czynników wyja┼Ťnianych, wyja┼Ťniaj─ůcych oraz ubocznych;
 • wskazanie i uzasadnienie kryteriów doboru osób uczestnicz─ůcych w badaniu (kryteria w┼é─ůczenia i wy┼é─ůczenia), przygotowanie informacji o badaniu kierowanej do osób badanych (na tej podstawie), wskazanie etycznych problemów planowanych bada┼ä (w celu ew. zgloszenia wniosku do wydzia┼éowej Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych).
Ko┼äczy si─Ö zaliczeniem na ocen─Ö (wymagania do uzyskania zaliczenia - na przyk┼éad: przys┼éanie analizowanych artyku┼éów naukowych w wersji cyfrowej wraz z ich omówieniem oraz listy problemów badawczych z literaturowym uzasadnieniem w notatce po konsultacji, operacjonalizacja czynników, poszukiwanie i/lub konstrukcja w┼éasnych metod pomiarowych, ustalenia planu bada┼ä i napisanie konspektu pracy czyli spisu poruszanych zagadnie┼ä, fragmenty cz─Ö┼Ťci teoretycznej itp.).

semestr zimowy V rok:

 • badanie pilota┼╝owe ustalonego planu bada┼ä;
 • przeprowadzenie badania w┼éa┼Ťciwego;
 • przygotowanie pozosta┼éych rozdzia┼éów cz─Ö┼Ťci teoretycznej.

Ko┼äczy si─Ö zaliczeniem na ocen─Ö (wymagania do uzyskania zaliczenia: przeprowadzenie bada┼ä, przes┼éanie /przedstawienie bazy wyników surowych  i z┼éo┼╝enie cz─Ö┼Ťci empirycznej pracy). Przed rozpocz─Öciem bada┼ä wymagana jest zgoda (ustna/listowna) promotora na podstawie kompletu narz─Ödzi oraz przygotowanego ostatecznej wersji og┼éoszenia rekrutacyjnego i informacji dla osób uczestnicz─ůcych w badaniu. Prosz─Ö koniecznie przeczyta─ç te dwa dokumenty przed rozpocz─Öciem badania. Prosz─Ö tak┼╝e spojrze─ç na schemat badania!


semestr letni V rok:
 • ew. doko┼äczenie bada┼ä;
 • wykonanie opisu statystycznego i statystyczna weryfikacja hipotez;
 • interpretacja wyników  w ┼Ťwietle literatury przedmiotu;
 • napisanie cz─Ö┼Ťci empirycznej pracy, korekty, redakcja i opracowania edytorskie.
Ko┼äczy si─Ö zaliczeniem na ocen─Ö (warunkiem uzyskania zaliczenia ostatniego semestru seminarium jest zako┼äczenie pracy; student, który nie ma pracy gotowej do z┼éo┼╝enia w dziekanacie nie mo┼╝e uzyska─ç zaliczenia ostatniego semestru seminarium magisterskiego – prowadz─ůcy jest zobligowany do wystawienia oceny niedostatecznej a student nie pó┼║niej ni┼╝ w dniu, w którym mija termin z┼éo┼╝enia pracy  jest zobligowany do z┼éo┼╝enia podania o powtórzenie ostatniego semestru seminarium magisterskiego.

Czego mo┼╝na oczekiwa─ç na moim seminarium?  

Je┼Ťli kto┼Ť lubi dowolno┼Ť─ç zarówno w wyborze tematów jak i harmonogramie ich realizacji i nie lubi by─ç prowadzony za r─ůczk─Ö i rozliczany na ka┼╝dym kroku z rzeczy zb─Ödnych – to dobrze wybra┼é. Licz─Ö na samodzielno┼Ť─ç swoich studentów, ceni─Ö sobie osobiste zaanga┼╝owanie. Wychodz─Ö z za┼éo┼╝enia, ┼╝e to s┼éuchaczom seminarium  powinno zale┼╝e─ç na napisaniu pracy, wobec tego nie ma deadline'ów na oddawanie zada┼ä domowych etc. 

Na seminarium te┼╝ nie trzeba by─ç zawsze, jedynie po to, ┼╝eby si─Ö pokaza─ç – przychodzi─ç nale┼╝y, jak ma si─Ö pomys┼é, zobowi─ůza┼éo si─Ö do czego┼Ť albo gdy si─Ö potrzebuje konsultacji. Jak si─Ö przyjdzie z konkretami, z wyartyku┼éowanymi pytaniami, to staram si─Ö by─ç pomocny (a nawet sam wyszukuje literatur─Ö i podsy┼éam – wtedy oczekuj─Ö merytorycznego odniesienia si─Ö do niej). Wol─Ö konkretne pytania, bo inaczej czasem odpowiadam nie na temat. 

Mo┼╝na te┼╝ spokojnie pisa─ç maile (odpowiadam najpó┼║niej w ci─ůgu 3 dni). Staram si─Ö zawsze mie─ç czas dla magistrantów w terminie seminarium lub innym, zgodnie z umówieniem si─Ö. 

Jak ka┼╝dy promotor oblicze┼ä za was nie zrobi─Ö, mog─Ö wskaza─ç jaki rodzaj testów statystycznych by┼éyby tu wskazany, a nawet pokaza─ç jak cos samemu liczy─ç, ale obliczenia ju┼╝ nale┼╝─ů do studentów (staram si─Ö t─Öpi─ç oddawanie oblicze┼ä komu┼Ť innemu, za darmo czy za pieni─ůdze). Po to si─Ö uczyli┼Ťcie statystyki, ┼╝eby┼Ťcie umieli si─Ö zastosowa─ç do wskazówek i rozumie─ç, co z tych oblicze┼ä wynika. 

Wol─Ö dostawa─ç cz─Ö┼Ťci pracy na papierze lub w formie pozwalaj─ůcej na komentarze (.doc czy .pdf), bo wtedy nanosz─Ö na tekst  wi─Öcej po┼╝ytecznych uwagi; wszystkie uwagi omawiam na bie┼╝─ůco na seminarium.

Mo┼╝na to seminarium poleci─ç osobom, które same potrafi─ů si─Ö zmobilizowa─ç do pracy i nie potrzebuj─ů kroplówki z motywacji.


W sprawie metodologicznej i statystycznej poprawno┼Ťci warto przeczyta─ç tekst Jerzego Brzezi┼äskiego Co to znaczy, ┼╝e wyniki przeprowadzonych przez psychologów bada┼ä naukowych poddawane s─ů analizie statystycznej? oraz Piotra Francuza O niektórych praktykach badawczych, które prowadz─ů do gromadzenia i publikowania niewiarygodnych wyników bada┼ä naukowych. Warto poszuka─ç szerszych informacji o wymaganiach metodologicznych i statystycznych w innych artyku┼éach z Rocznika Psychologicznego nr 15 (3) /2012.Prosz─Ö do podsumowywania odbytych konsultacji wykorzystywa─ç plik Notatka po konsultacji. Oto adres mojej poczty w Instytucie Psychologii 

Tematy obronionych prac magisterskich znajduj─ů si─Ö w spisie prac magisterskich.

Mam nadziej─Ö, ┼╝e ka┼╝dy uczestnik seminarium wyra┼╝a zgod─Ö na dalsze wykorzystanie wyników prowadzonych  w ramach seminarium magisterskiego bada┼ä do nast─Öpnych prac naukowych prowadzonych pod moj─ů opiek─ů , oczywi┼Ťcie z uszanowaniem osobistych i maj─ůtkowych praw autorskich. Je┼Ťli tak nie jest, prosz─Ö o informacje w tej sprawie przy oddawaniu pracy magisterskiej.Przygotowanie cz─Ö┼Ťci teoretycznej

W czytaniu literatury naukowej mo┼╝e pomóc krótki tekst Jolanty ┼Üwi─Ötochowicz Praca z tekstem naukowym. Nie nalezy oczywiscie przesadza─ç: Przyczynek do zagadnienia mitu kompetencji akademickiej

Jak powinno si─Ö robi─ç przegl─ůd literatury pisze Eva Štrukelj w Journal of European Psychology Students.

Ciekawy jest tekst Konrada Hryniewicza "Wyszukiwanie artyku┼éów naukowych to strata Twojego czasu" - warto uwa┼╝nie przeczyta─ç i skorzysta─ç z narz─Ödzi wyszukiwania literatury naukowej.

W dziesiejszych czasach sztucznej inteligencji warto w niej poszuka─ç wsparcia. Jest wiele propozycji (i to nie jedna), ale g┼éównie p┼éatnych. Ja korzystam z platformy R Discovery oraz bardzo ciekawej wyszukiwarki Semantic Scholar.

Czy warto korzysta─ç z Wikipedii

Warto, pod warunkiem ┼╝e czyta si─Ö tak┼╝e zak┼éadk─Ö "dyskusja". Wywa┼╝one stanowisko w sprawie korzystania z niej zawarte jest w artykule Wikipedia - pospolite ruszenie encyklopedystów Najwi─Öksza encyklopedia na ┼Ťwiecie

Pisze te┼╝ ciekawie o niej Magdalena Szpunar w artykule Wikipedia - zbiorowa m─ůdro┼Ť─ç czy kolektywna g┼éupota? Zawze pozostaje pytanie o wiarygodno┼Ť─ç tresci Wikipedii.

Dobre opisy podstawowych terminów psychologicznych mo┼╝na znale┼║─ç w Psychology Dictionary - Psychology Terms from A to Z.

Ciekawe wyszukiwarki (warto spróbowa─ç):

 • WolframAlpha to wyszukiwarka wiedzy, która nie podaje listy dokumentów czy stron internetowych jako wyników wyszukiwania. Formu┼éuje ona odpowied┼║ na pytanie zadane w j─Özyku naturalnym, wykonuje obliczenia, przedstawia dane statystyczne, rozwi─ůzuje równania itp. 
 • Wayback Machine to prawdopodobnie najlepsze dost─Öpne archiwum Internetu od 1996 roku
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine) wyszukiwarka publikacji naukowych w wolnym dost─Öpie (udost─Öpnianych na zasadach Open Access) z repozytoriów, katalogów, archiwów czasopism, bibliotek cyfrowych
 • FreeFullPdf przeszukuje ponad 80 milionów bezp┼éatnych publikacji z dziedzin takich jak: nauki przyrodnicze, nauki o zdrowiu, fizyka, matematyka, nauki spo┼éeczne i humanistyczne. Dokumenty dost─Öpne s─ů w formacie PDF.
 • The OpenAlex API  zapewnia dost─Öp do informacji o naukowcach, do stron uczelni, wyszukuje prace naukowe, artyku┼éy, strony czasopism, materia┼éy konferencyjne, tak┼╝e w j─Özyku polskim
 • FreeFullPDF - wyszukiwarka darmowych publikacji naukowych dost─Öpnych w formacie PDF z takich dziedzin wiedzy jak nauki spo┼éeczne, humanistyczne, ┼Ťcis┼ée i przyrodnicze..
 • DART Europe E-theses Portal - baza metadanych  umo┼╝liwia  dotarcie do prac doktorskich w wolnym dost─Öpie, które  przechowywane s─ů w ró┼╝nych repozytoriach akademickich i instytucjonalnych na terenie Europy. W bazie mo┼╝na wyszukiwa─ç prace wed┼éug interesuj─ůcych nas terminów lub przegl─ůda─ç wyodr─Öbnione indeksy.
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals  to wielodziedzinowy spis mi─Ödzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych dost─Öpnych na warunkach open access, przeszukiwalnych na poziomie artyku┼éów.
 • OAIster wyszukiwarka po┼é─ůczonych bibliotek, przeszukuj─ůca zasoby cyfrowe dost─Öpne na zasadzie "open access". Obecnie obejmuje ponad 30 mln. rekordów od 1500 instytucji cz┼éonkowskich (m. in. repozytoriów akademickich). Wyszukuje zdygitalizowane ksi─ů┼╝ki, r─Ökopisy, prace magisterskie i doktorskie, dane statystyczne, materia┼éy multimedialne.
 • katalog otwartej nauki pozwala zarówno na wyszukiwanie repozytoriów, jaki i przeszukanie ich zasobów wed┼éug kilku kategorii, np. dziedziny wiedzy, typu i j─Özyka dokumentu, lokalizacji geograficznej.
 • SSRN - Social Science Research Networks  wielokrotnie nagradzana sie─ç i repozytorium obejmuj─ůce nauki spo┼éeczne.
 • ciekawym ┼║ród┼éem mo┼╝e by─ç psychologiczna Wiki
 • warto skorzysta─ç z narz─Ödzia Google Ngram Viewer  - pozwala ono ┼Ťledzenie cz─Östotliwo┼Ťci wyst─Öpowania okre┼Ťlonych s┼éów we wszystkich ksi─ů┼╝kach dost─Öpnych przez Google Books w okre┼Ťlonym czasie (mo┼╝liwo┼Ťci s─ů du┼╝o szersze ni┼╝ tylko nauka).

Wyszukiwarki naukowe:

Jak szuka─ç informacji w Internecie opisane jest w Guide to Effective Searching on the Internet. Oczywi┼Ťcie informacje z Internetu nale┼╝y sprawdza─ç - w artykule Evaluation Criteria for Internet Information opisuje si─Ö, jak to nale┼╝y robi─ç. Warto te┼╝ przeczyta─ç krytyczny artyku┼é Komunikacja naukowa w Internecie - mity i rzeczywisto┼Ť─ç.

Interesuj─ůce linki:

        bazy metod i procedur

           inne

┼╣ród┼éem informacji o niekomercyjnych metodach mo┼╝e by─ç strona badania.net. Na tej stronie opublikowano pe┼éne brzmienie oraz dok┼éadny opis walidacji kwestionariuszy, które czytelnicy badania.net mog─ů za darmo (na licencji CC) wykorzystywa─ç w projektowanych przez siebie badaniach.

Czasopisma internetowe lub ksi─ů┼╝ki z pe┼énym lub cz─Ö┼Ťciowym (streszczenia) dost─Öpem i/lub ich zbiory:


Przygotowanie cz─Ö┼Ťci empirycznej

Potencjalne trudno┼Ťci

W niektórych sytuacjach potrzebna jest formalna zgoda kierownika danej jednostki organizacyjnej na przeprowadzenie bada┼ä na jej terenie. Jest tak w przypadku wojska (decyzja Nr 78/MON z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badan spo┼éecznych w resorcie obrony narodowej), szko┼éy, szpitala itp.

Warto te┼╝ pami─Öta─ç o tzw. stronniczo┼Ťci wolontariuszy (uczestników badania naukowego). Krótka definicja problemu jest na stronie Analizy statystyczne w Metodolog.pl.

Darmowe programy statystyczne oraz inne u┼╝yteczne programy i programiki:

Du┼╝o ciekawych informacji o statystycznej weryfikacji hipotez znale┼║c mo┼╝na na stronie naukowiec.org (w tym o wyborze testów statystycznych). Interesujacy blog pe┼éen ciekawych informacji prowadzi Sabina Cisek  - warto ┼Ťledzi─ç jego zawarto┼Ť─ç (a tak┼╝e poczyta─ç teksty archiwalne).
Ciekawy jest tekst  po┼Ťwi─Öcony  b┼é─Ödom wynik─ůjacym ze z┼éego stosowania statystyki. Craig Bennett, Abigail Baird, Michael Miller i George Wolford wykazali, jak neurobiolodzy, stosuj─ůc zbyt proste analizy statystyczne przy do┼Ť─ç skomplikowanych pomiarach fMRI (skaneru mapuj─ůcego aktywno┼Ť─ç mózgu), tworz─ů "udowodnione" statystycznie artefakty. Zademonstrowali ten problem, wykrywaj─ůc rzekom─ů aktywno┼Ť─ç mózgu w martwym ┼éososiu. Ich praca zosta┼éa opublikowana w "Rocznikach Bada┼ä Nieprawdopodobnych" oraz przyznano im w 2012 roku Ig Nobla  w neurobiologii.

Je┼╝eli kto┼Ť zamierza prowadzi─ç swoje badania za pomoc─ů Internetu, to prosz─Ö przeczyta─ç tekst Dominika Batorskiego i Marty Olco┼ä−Kubickiej Prowadzenie bada┼ä przez internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne. Polecam te┼╝ osobom zainteresowanym tekst napisany wspólnie z Tomaszem Ptaszy┼äskim Metodologiczne problemy zbierania danych za po┼Ťrednictwem internetu (na przyk┼éadzie normalizacji kwestionariusza KONOP).

Ciekawy jest tekst PROWADZENIE BADA┼â PRZEZ INTERNET - zawiera opis wielu miejsc na sieci, które mog─ů pomóc w tworzeniu ankiet internetowych.

Program do transkrypcji nagrań

SpeechTexter is a free professional multilingual speech-to-text application aimed at assisting you with transcription of any type of documents, books, reports, blog posts, etc by using your voice. SpeechTexter's custom dictionary allows adding short commands for inserting frequently used data (punctuation marks, phone numbers, addresses, etc).

Programy do liczenia cz─Östo┼Ťci s┼éów (online) - niestety raczej nie radz─ůce sobie z polskimi znakami:

Analiza tre┼Ťci:

Metodologia bada┼ä jako┼Ťciowych

Pe┼éna ciekawych odno┼Ťników jest strona Qual Page, warto tam zajrze─ç. Ciekawy jest zbiór Qualitative Methods Workbook GeorgeaBoeree.

Na stronie Online QDA mo┼╝na nauczy─ç si─Ö jako┼Ťciowej analizy danych. Warto te┼╝ zajrze─ç na stron─Ö Simply Powerful Tools for Qualitative Analysis.

Warto zajrze─ç do International Journal of Multiple Research Approaches, gdzie znale┼║─ç mo┼╝na wiele informacji na temat paradygmatu metod mieszanych.

Na stronie Qualitative Data Analysis Software wiele linków do programów jako┼Ťciowych (z krótkimi opisami); nie jest to jedyne takie miejsce w sieci.

Ciekawe artykuły metodologiczne:

Jak przygotowywa─ç badania jako┼Ťciowe pisze Glenn A. Bowen. O zasadach respektowanych przy publikowaniu prac jako┼Ťciowych pisz─ů Robert Elliott, Constance T. Fischer i David L. Rennie. Jest te┼╝ ksi─ů┼╝ka Judith M.Meloy na ten temat. 


Ró┼╝ne dodatki

Warto (dla tzw. ogólnej kultury) zapozna─ç si─Ö z tekstem prof. Brzezi┼äskiego POWINNO┼ÜCI PSYCHOLOGA JAKO PROMOTORA.

Je┼╝eli kogo┼Ť dawno nie by┼éo na seminarium, warto zajrze─ç tu.Jak pisa─ç

Wymagania wobec pracy magisterskiej.

Osoby pisz─ůce prac─Ö proszone s─ů o zapoznanie si─Ö z moimi formalnymi wymaganiami wobec pracy magisterskiej - Pisanie pracy magisterskiej.  Od siebie doda┼ébym, aby unika─ç s┼éów: "dedykowany" itp., "oparty o" , ró┼╝nych innych kalecz─ůcych teksty akademickie i oczywi┼Ťcie b┼é─Ödów ortograficznych.

Psychologicznych s┼éów kluczowych w wersji papierowej prosz─Ö szuka─ç w Thesaurus of Psychological Index Terms®. Mo┼╝na te┼╝ wykorzysta─ç Glossary of Psychological Terms.


Kto chce pog┼é─Öbi─ç wiedz─Ö na temat pisania prac naukowych, mo┼╝e te┼╝ si─Ögn─ů─ç do pracy Mariusza Agnosiewicza Jak napisa─ç dobry tekst.  Warto te┼╝ zobaczy─ç, jak nie pisa─ç - o tym jest tekst  Jerzego i Haliny Woyke.


Plagiat polega na przyw┼éaszczeniu cudzych idei, metod, wyników lub okre┼Ťle┼ä, które maj─ů cech─Ö "indywidualnej twórczo┼Ťci". Istnieje ró┼╝nica mi─Ödzy zapo┼╝yczeniem czy inspiracj─ů, a plagiatem, który jest kopi─ů. Plagiat to nie tylko kradzie┼╝, polegaj─ůca na wykorzystaniu czyjej┼Ť w┼éasno┼Ťci intelektualnej, ale tak┼╝e k┼éamstwo - podpisanie czyjego┼Ť utworu swoim nazwiskiem. O prawie autorskim mo┼╝na przeczyta─ç w tek┼Ťcie Ma┼égorzaty Sudo┼é (ogólnie) oraz (w nauce) Aleksandra Weso┼éowskiego.

Zgodnie z zarz─ůdzeniem Nr 4/2020/2021 Rektora UAM z 7.09.2020 ustawowy obowi─ůzek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych jest realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Jednolity System Antyplagiatowy.  

Najpe┼éniejszy opis podstawowych standardów edytorskich naukowych tekstów psychologicznych w j─Özyku polskim  na podstawie regu┼é APA znale┼║─ç mo┼╝na w tej publikacji.

Opis cytowania (i redagowania, ale to mniej nas powinno interesowa─ç, gdy piszemy po polsku) zgodnie ze standardami APA zawarte jest w  pliku cytowanie literatury. Jak cytowa─ç ┼║ród┼éa cyfrowe pokazano w tej stronie.  Do sprawdzania poprawno┼Ťci cytowania wg systemu APA mo┼╝na wykorzysta─ç Citation Machine (on line), BibMe , Citation Generator lub zajrze─ç na stron─Ö NoodleBib Express, gdzie ucz─ů, jak cytowa─ç poprawnie (po angielsku). Mo┼╝na te┼╝ skorzysta─ç z tej strony.

Osoby korzystaj─ůce z nowego MSWorda powinny zajrze─ç, jak przygotowa─ç poprawn─ů bibliografi─Ö (w dowolnym zreszt─ů formacie, nie tylko APA). Warto si─Ö tego nauczy─ç, bo pozwala unikn─ů─ç ┼╝mudnej pracy redakcyjnej. Ale nie wszyscy polecaj─ů t─Ö funkcj─Ö MsWorda!!

Podobnie jest z robieniem spisu tre┼Ťci - to dotyczy dowolnej wersji  MSWorda. Mo┼╝na te┼╝ robi─ç indeks rzeczowy, cho─ç rzadko si─Ö to wykorzystuje w pracach magisterskich (ale warto przeczyta─ç inne posty w tym blogu).

Warto przeczyta─ç te┼╝ tekst Joanny Czerskiej z Politechniki Gda┼äskiej czym s─ů b┼é─Ödy formalne. Interesuj─ůcy mo┼╝e by─ç opis ró┼╝nych form publikacji naukowych.


Streszczenie, umieszczone na osobnej stronie, po karcie tytu┼éowej; tekst w j. polskim oraz j. angielskim  powinno zawiera─ç:

1.  Opis bibliograficzny pracy, pkt 14: nazwisko, imi─Ö autora (data obrony). Tytu┼é. Praca magisterska pod kierunkiem (imi─Ö i nazwisko, tytu┼é lub stopie┼ä naukowy), Pozna┼ä: Instytut Psychologii UAM, liczba ogólna stron, liczba wykorzystanych pozycji bibliograficznych, liczba aneksów + np. ilustracji
1.1.  Przyk┼éad opisu: Nowakowska, Dorota (2007). Internet jako ┼║ród┼éo informacji kulturalno-turystycznej. Praca magisterska pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Wandy Pindlowej, Pozna┼ä: Instytut Psychologii UAM, 200 s., 145 poz. bibl., 6 aneksów + 10 tabl.
2.  Napis, pkt 14: Streszczenie (ze┼Ťrodkowany)
3. Tekst streszczenia w j─Özyku polskim oraz angielskim, pkt 12 (przedmiot i cel pracy, najwa┼╝niejsze elementy tre┼Ťci, eksponuj─ůce nowe metody badawcze i nowe osi─ůgni─Öcia, g┼éówne tezy i najwa┼╝niejsze wnioski lub argumenty autora, charakterystyka wykorzystanych ┼║róde┼é i opracowa┼ä, omówienie WYNIKÓW  BADAÑ z uwzgl─Ödnieniem wyników liczbowych)
4.  Napis, pkt 14: S┼éowa kluczowe (max. 5 s┼éów kluczowych w j─Özyku polskim oraz angielskim WERSALIKAMI, u┼éo┼╝onych w porz─ůdku alfabetycznym, oddzielanych o siebie pauzami). 


Narz─Ödzia

Je┼╝eli na potrzeby pracy wykorzystuje sie jakie┼Ť istniej─ůce ju┼╝ narz─Ödzia (testy) komercyjne, magistrant musi kupi─ç w arkusze odpowiedzi (zg┼éoszenie zamówienia kupna przez Instytut instrukcji i kluczy prosz─Ö zg┼éasza─ç z odpowiednim wyprzedzeniem). Studenci, który potrzebuj─ů arkusze do testów psychologicznych podczas pisania pracy musz─ů dostarczy─ç wype┼énione upowa┼╝nienie. Ogólny opis, jak poszukiwa─ç testów do pracy znajduje si─Ö na tej stronie.  A na tej stronie s─ů ró┼╝ne testy do u┼╝ytku przez studentów.

Ciekawa inicjatyw─ů jest strona badania.net, na której czytelnicy mog─ů za darmo (na licencji CC) wykorzystywa─ç opublikowane tam metody w projektowanych przez siebie badaniach.

Je┼╝eli w pracy magisterskiej potrzebne jest narz─Ödzie niekomercyjne, to konieczna jest zgoda jego autora (autorki). O zgod─Ö t─Ö wyst─Öpuje magistrant i informuje o niej promotora.

Prosz─Ö przeczyta─ç artyku┼é Ewy Zalewskiej  Testy psychologiczne - standardy dost─Öpno┼Ťci i legalno┼Ťci w Polsce, Wielkiej Brytanii I USA.

Ka┼╝dy przygotowany zestaw do bada┼ä powinien by─ç poprzedzony konkretn─ů (dostosowan─ů do tych bada┼ä) informacj─ů do  osób uczestnicz─ůcych w badaniu.
Procedura rejestracji pracy magisterskiej 

AKTUALNEJ wiedzy na temat procedury studenci powinni szuka─ç w tym pliku.

Reasumuj─ůc to co najwa┼╝niejsze:

Na moim seminarium jest wsz─Ödzie tak, ┼╝e ja potrzebuj─Ö WY┼ü─äCZNIE prac─Ö w wersji cyfrowej (doc lub ew. pdf) i ten egzemplarz powinien by─ç kompletny (ze wszystkimi za┼é─ůcznikami, w tym tak┼╝e plik zawieraj─ůcy surowe wyniki badania, w tak┼╝e transkrypty wywiadów itp). Inaczej mówi─ůc, je┼Ťli egzemplarz Archiwum APD ró┼╝ni si─Ö z jakich┼Ť powodów od "pe┼énego", to ja oczekuj─Ö dodatkowego przys┼éania mi egzemplarza pracy "pe┼énego".

UWAGA:

dla mnie wyniki surowe w postaci pliku *.sta lub *.sav lub *.xls. Wyników surowych oraz/lub transkryptów wywiadów itp materia┼éów nie nale┼╝y do┼é─ůcza─ç do egzemplarza dla dziekanatu  (do┼é─ůczy─ç do mojej wersji elektronicznej). Wa┼╝na jest zgoda osób na wykorzystanie ich wywiadów w pracy - powinna to by─ç pisemna zgoda, stanowi─ůca za┼é─ůcznik do egzemplarza pracy w formie "Wyra┼╝am zgod─Ö na wykorzystanie pracy magisterskiej pt. xxx przez p. XY przeprowadzonej ze mn─ů rozmowy (wywiadu)".


UWAGA:

Za┼é─ůczane oddzielnie narz─Ödzia dotycz─ů wy┼é─ůcznie metod oryginalnych magistranta - niekomercyjnych (nie kupionych). Powinna tam by─ç opisana procedura tworzenia narz─Ödzia, sposoby obliczania wyników i ich interpretacji oraz samo narz─Ödzie. Narz─Ödzi komercyjnych nie zamieszczamy w pracy (nawet jako za┼é─ůczników).
Pierwsza strona spisu narz─Ödzi powinna by─ç opatrzona podpisem promotora.

© Jacek W. Paluchowski listopad 2023

©